Què és el CBPAE?

El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE), és l’òrgan encarregat de la certificació dels productes agroalimentaris ecològics al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Es tracta d’un òrgan col•legiat i desconcentrat de la Conselleria competent en matèria d’agricultura.

Es va crear l'any 1994 mitjançant el Decret 99/1994, de 21 de setembre (BOCAIB no127, de 18 d'octubre), com a conseqüència d’haver assumit la comunitat autònoma les competències en matèria de defensa contra el frau i la qualitat agroalimentària. El CBPAE, garantitza el compliment del Reglament Europeu (CEE) nº2092/91 sobre la producció agrària ecològica. Posteriorment, el 2004, amb l'aprovació del Decret 49/2004 de 28 de maig, de Règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i d'altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat (BOIB no79 de 5 de juny), el CBPAE es constitueix com a corporació de dret públic de base associativa, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions.

Objectius del CBPAE

Els objectius principals del CBPAE són els següents:

  • La certificació dels productes agroalimentaris ecològics a les Illes Balears
  • La promoció i difusió de l’agricultura ecològica 

Finançament

Les  diferents vies de finançament del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica poden ser les següents:

  • Les quotes rebudes dels operadors inscrits, lligades a l’activitat de certificació.
  • Subvencions lligades a projectes i programes
  • Les assignacions pressupostàries que li atorgui la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en les lleis de pressuposts corresponents. 
  • Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i els preceptes estatutaris. 

Les conselleries competents en matèria d'agricultura i en matèria d'hisenda son les encarregades de regular els principis bàsics i el sistema de comptabilitat aplicable al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, d'acord amb la normativa vigent.

 

Més informació:

Decret 27/2009, de funcionament del CBPAE: BOIB Núm 060 - 25 / abril / 2009